کفپوش لمینیت TwelveOaks در اثر تغییر شرایط رطوبتی نسبی در اتاق، منبسط و منقبض می‌شود. تخته مرکزی HDF ایزوتروپیک است و از نظر طول و عرض برابر است. این بدان معنی است که داشتن اتصالات بسط دهنده 8 تا 10 میلی‌متر در امتداد تمام دیوارها، اطراف لوله‌های رادیاتور و غیره بسیار مهم است.

همچنین توصیه می‌شود اتصالات بسط دهنده در زیر درهای بین اتاق‌ها برای جدا کردن آن‌ها از هم در نظر گرفته شود. اگر تخته‌های کفپوش لمینیت شما، از یک اتاق به اتاق دیگر با طول بیش از 13 متر قرار داده شود، برای مثال در طول یک راهرو، این می‌تواند منجر به کشش و اعوجاج احتمالی (تاب خوردن به سمت بالا) آن‌ها شود. این اتفاق ممکن است هنگامی بیفتد که یک اتاق گرم شود و اتاق دیگر گرم نشود یا مثلاً در یکی از اتاق‌ها مبلمان سنگین وجود داشته باشد. بنابراین توصیه می‌کنیم با ایجاد اتصالات بسط دهنده زیر درها، بعضی از اتاق‌ها را از سایر جدا کنید.

حداکثر طول کفپوش که می‌توانم بدون اتصال بسط دهنده نصب کنم چقدر است؟

حداکثر طول کفپوشی که می‌توانید بدون اتصال بسط دهنده نصب کنید، به دو چیز بستگی دارد:

  • شکل اتاقی که کفپوش در آن قرار داده می‌شود
  • شرایط آب و هوایی در آن اتاق

اگر فضای اتاق کم و بیش به شکل مربع است و اگر تغییرات زیادی در آب و هوای داخل خانه بین روزهای هفته و آخر هفته یا در طول روز وجود نداشته باشد، می‌توانید تا 13 متر بدون استفاده از اتصالات بسط دهنده اضافی، در سطح زمین خود کفپوش بگذارید. اتصال بسط دهنده در امتداد دیوارها به طول کل کف بستگی دارد. برای طول 13 متر باید اتصال بسط دهنده 13 تا 20 میلی‌متر را پیش بینی کنید.

همچنین توصیه می‌شود اتصالات بسط دهنده در زیر درهای بین اتاق‌ها برای جدا کردن آن‌ها از هم در نظر گرفته شود. اگر تخته‌های کفپوش لمینیت شما، از یک اتاق به اتاق دیگر با طول بیش از 13 متر قرار داده شود، برای مثال در طول یک راهرو، این می‌تواند منجر به کشش و اعوجاج احتمالی (تاب خوردن به سمت بالا) آن‌ها شود. این اتفاق ممکن است هنگامی بیفتد که یک اتاق گرم شود و اتاق دیگر گرم نشود یا مثلاً در یکی از اتاق‌ها مبلمان سنگین وجود داشته باشد. بنابراین توصیه می‌کنیم با ایجاد اتصالات بسز دهنده زیر درها، بعضی از اتاق‌ها را از سایر جدا کنید.