• برای قرار دادن کفپوش لمینیت خود در یک اتاق با دیوار خمیده، به یک دیلم، مداد، اره برقی، اسکنه و یک تکه کفپوش اضافی نیاز دارید.
  • با نصب کامل کفپوش لمینیت خود به سمت دیوار قوسی، کار را شروع کنید. وقتی نمی‌توانید یک تخته کامل بین دیوار و بقیه زمین قرار دهید، توقف کنید.
  • چند تخته را به هم وصل کنید و آن‌ها را در بالای ردیف آخر کف قرار دهید.
  • قطعه‌ای از لمینیت مازاد را برداشته و به دیوار فشار دهید. در طرف دیگر، یک مداد را در برابر آن نگه دارید.
  • قطعه تخته‌ مازاد را کنار دیوار حرکت دهید. روی تخته‌هایی که به هم وصل کرده‌اید، یک خط اره بکشید.
  • تخته‌هایی را که روی آن‌ها خط اره کشیده‌اید از هم جدا کرده و از روی خط شروع به اره کنید.
  • اکنون تنها کاری که باقی مانده وصل کردن تخته‌های اره شده به آخرین تخته است. برای اطمینان، از دیلم و اسکنه برای اتصال محکم تخته‌ها استفاده کنید.